نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل اثر جورج کلارسون

تومان 18,000

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل اثر جورج کلارسون ترجمه مهدی مجردزاده کرمانی،انتشارات راه بین

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل اثر جورج کلارسون كه در سال 1926 انتشار يافت،برگرفته از الواح گلي است كه از آثار باستاني  تمدن بابل در بين النهرين بدست آمده است.ومربوط به 5000 سال پيش است.

جورج كلارسون،كه متولد1874  لويزيانا ايالت  ميسوري آمريكا وخود از تاجران موفق عصر خود بوده ؛ با ارائه جزواتي كه ملهم از داستانهاي بابلي  در زمينه پيشرفت امور مالي بود ؛توانست استقبال بانكها وموسسات مالي وبيمه ها را بخود جلب كند وبعد ها اين جزوات بصورت كتاب حاضر در آمد.

جالب است بدانيد باستان شناسي كه خود؛ كار ترجمه اين الواح را برعهده داشت ؛ در آن زمان با زندگي آشفته مالي مواجه بود وانبو هي از بدهي ها وقرضها اورا احاطه كرده بود .ووقتي بر اساس تعاليم اين الواح كار كرد توانست به زندگي خود سر وسامان دهد وبر اين امر صحه گذاشت كه فرمولهاي پول وسرمايه در طول قرنها هيچ فرقي نكرد ه اند وپابر جا هستند.

بابل شهري در قديم بر پهنه رود فرات  كه سمبل ثروت  وشكوه محسوب ميشد واين مرهون مردماني از آن ديار بود كه ميدانستند چگونه بايد پول را بكار گيرند وارزش سرمايه وپول را بخوبي درك ميكردند.

بسياري از مدارك مستند اشاره به تمدن 8 هزار ساله اين شهر دارد.شهري كه هم اكنون وجود ندارد ودر طي 20 قرن گذشته  زير طوفانهاي بياباني وماسه هاي صحرا مدفون شده است.

اين كتاب ،هم به لحاظ ادبي  وهم به لحاظ راهنماييهاي مالي واقتصادي ،جالب توجه است.واز حيث ظاهر ،مجموعه اي از داستانهاي واقعي است كه با لحني گيرا وپر كشش بيان شده اند.

خواننده با خواندن هر داستان كه بصورت مستقل ارائه شده اند از حال وهواي آن زمان شهر بابل اطلاعاتي بدست مي آورد.

محوريت اصلي داستانها ،پرداختن به موضوع موفقيت در زندگي وخصوصا در زمينه مالي واقتصاد فردي است.

در همه داستانها ،بدون استثنا علل وموجبات گرفتاريهاي مالي ،به نوعي مورد بررسي قرار گرفته وراههاي عملي جالبي براي مشكلات مالي پيشنهاد شده است.

پيام كتاب  بر اين اصل استوار است كه با بكار گيري درست پول ميتوان به ثروتي رسيد كه آينده ما را تامين كند.

 • کتاب ثروتمند ترین مرد بابل اثر جورج کلارسون ،ترجمه مهدی مجردزاده کرمانی،انتشارات راه بین
 • 978-964-6276-17-8
 • موفقیت مالی
 • کسب ثروت
 • شومیز
 • رقعی
 • 1395
 • بیست ودوم
 • 167
 • فارسی
 • 18000تومان
مــزایا
مــعایب