نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب خلاقيت

تومان 5,000

كتاب خلاقيت اثر دكتر محمدرضا عابدي،انتشارات جامي

يكي از كار آفرينان كشور، نقل ميكرد كه چنان مقوله خلاقيت در بعضي كشورها اهميت يافته است كه بعنوان يك درس مستقل در مدارس تدريس ميشود وحتي  اداره امور  دانشكده اي را به كسي واگذار نخواهند كرد مگر اينكه دوره خلاقيت را طي كرده باشد.

انديشمندي مي گفت: انسان براي بقا ،نياز مند است قدرت خلاقيت كودكان را پرورش داده ومورد استفاده قرار دهد.

خلاقيت بشر مهمترين اسلحه اوست  وبا آن مي تواند فشارهاي روحي ناشي از امور فوق العاده زندگي روزانه را از بين ببرد.

خلاقيت يعني ايمان به تحقق آرزوها به اضافه تلاش.

خلاقيت است كه زندگي را از يكنواختي مي رهاند .منشا تحول ومولود انسان بودن.

برخي عوامل ميتوانندزمينه هاي بروز خلاقيت را تشديد كنند وواكنش خلاقانه گردند:

1- فيزيك بدن و ورزش

2-عادات شخصي 

3-موسيقي 

نكته مهمي كه ديگري كه نبايد از غافل بود اين است كه خلاقيت حيات بشري را معني وتضمين ميكند.

 • كتاب خلاقيت اثر دكتر محمدرضا عابدي، انتشارات جامي
 • 964-7468-19-9
 • خلاقيت
 • كارآفريني
 • رقعي
 • شوميز
 • 1383
 • اول
 • 255
 • فارسي
 • 5000تومان
مــزایا
مــعایب