نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب بعد دیگر وجود

تومان 18,900

کتاب بعد دیگر وجود،اثر خوزه سیلوا ،ترجمه مجید پزشکی،انتشارات نسل نواندیش


آن چیزی که شاید در ذهن خواننده متبادر شود که براستی بعد دیگر وجود چیست؟شاید بتوان گفت بعد دیگر وجود ،شعوری است که بر جهان وکائنات حاکم است وزمان ومکانی ندارد  وهمه جا هست ودر وجود ما نیز نهفته است. دروازه رسیدن واستفاده از منابع نامحدود  از بعد دیگر وجود  در نیمکره راست ما قرار دارد.

نیمکره راست مغز اکثریت آدمها درست رشد نکرده وبعنوان عنصر زائدی  در آمده،چراکه تمرکز ما به استفاده از نیمکره چپ مغزمان که متولی امور منطقی است  بوده است.بنابراین تمامی تمرکز مان بر دنیای مادی است .

مشغولیت بیش از اندازه ما با دنیای مادی باعث گردیده  است که آموزش وپرورش  ما نیز جهت گیری مادی به خود بگیرد ونسل اندر نسل ما به همان اندازه که به دنیای مادی نزدیک ونزدیکتر شده ،و از آنچه قابل لمس ودیده شدن نبوده ولی قابل شهود ،وقابل تصور وتخیل بوده دورتر  ودورتر گردیده است.این در صورتی است که نیمکره راست مغز ما می تواند با دنیایی فراتر از دنیای مادی قرار بگیرد  ومارا به بعد دیگر وجود که قلمرو خلق وپدید آورندگی تعلق دارد - وخود ما از آنجا آمد ه ایم - وصل کند.

ودر واقع خودمان باعث شد ه ایم که ارتباطمان با بعد دیگر وجودمان قطع گردد. نیمکره راست مغز ماست که این امکان را بما میدهد که به منبعی لایتناهی از قدرتها وصل شویم ورشد وبالندگی بیشتری در زندگی بیابیم وخودمان را از قید وبند مشکلاتی که از دنیای مادی امان گریبانگیر مان میشود رهایی یابیم.

زمانی که ما بیش از پیش با دنیای مادی انس می گیریم نیمکره راست مغزمان نافعال می گردد و ما اجبارا محتویات افکار خود را بر نیمکره چپ " منطق گرا" بنا می نهیم .

در متد سیلوا ؛که شیو ه ای برای ریلاکس و آرمیده ساختن ذهن وبدن واستفاده از فرکانسهایی یا بسامد پایین  وتوانهای نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج وموقعیتهای مثبت ومطلوب ؛ما می توانیم  نیمکره راست مغزمان  را فعال کرده و در تماس با شعور حاکم برعالم (منبع خلق وپدید آورندگی ) قرار بگیریم .

با نیمکره راست است که میتوانیم راه های خلاقانه را پیدا کنیم .وهم چنین نیمکره راست مغز است که سلامتی وبی عیبی را ایجاد می کند وپدید آورنده توازن وهماهنگی است.

از دیگر آثار خوزه سیلوا که  با استقبال عموم مردم جهان مواجه شده ود ایران هم چاپ شده میتوان به :

دستان شفا بخش

انسان شفا بخش

کنترل ذهن 

و مدیر روشن بین اشاره کرد.

 • کتاب بعد دیگر وجود،اثر خوزه سیلوا ،ترجمه مجید پزشکی،انتشارات نسل نواندیش
 • 964-5885-03-5
 • شفای روانی
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • یازدهم
 • 331
 • فارسی
 • 18900تومان
مــزایا
مــعایب