نماد اعتماد الکترونیکی

دوكتاب دريك كتاب -يك كشور يك شركت نيست ومهارتهاي يك مدير كارآمد

تومان 5,000

دوكتاب دريك كتاب،يك كشور يك شركت نيست ومهارتهاي يك مدير كارآمد،تاليف پل گروكمن ورابرت ال.كتس،ترجمه احمد ارژمند

مجموعه كلاسيك بررسي هاي دانشگاه هاروارد در دنياي كسب وكار 

آنچه  در كتاب ،يك كشور يك شركت نيستبه ما مي آموزد حول وحوش اين مساله دور ميزند كه مديريت يك بنگاه اقتصادي يك ميلياردي  هر چند توسط  يك مدير موفق به بار نشسته باشد با اداره يك كشور با اقتصاد مثلا 6هزار ميلياردي كاملا متفاوت است.

نميتوان انتظار داشت كه  يك اقتصاد دان از عهده  يك كسب وكار موفق برآيد وبالعكس هم نميشود انتظار داشت چون كسي در حرفه وكسب وكار خود موفق بوده ميتواند اقتصاد بزرگتري مثل يك كشورراهدايت كند.

هركدام از اين مقولات آموزشها وروشهاي خاص خود را مي طلبند.

در كتاب مهارتهاي يك مدير كار آمد به جاي اينكه بر خصيصه هاي  ذاتي خوب وبد بودن مديران تكيه شود، رويكرد برروي انواع مهارتهاي مديران تاكيد مي شود كه شامل سه مهارت فني ،مهارت انساني ومهارت ذهني مي شود. 

  • دوكتاب دريك كتاب،يك كشور يك شركت نيست ومهارتهاي يك مدير كارآمد،تاليف پل گروكمن ورابرت ال.كتس ،ترجمه احمد ارژمند
  • 978-964-2614-66-0
  • موفقيت در كسب وكار
  • مديريت
  • 1392
  • دوم
  • 72
  • فارسي
  • 5000تومان
مــزایا
مــعایب