نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب هنر چانه زني

تومان 20,900

كتاب هنر چانه زني، اثر ريچارد ند لي بو ،مترجمان محمد ابراهيم گوهريان-شراره يوسفي، انتشارات نسل نوانديش

از مجموعه كتابهاي تجارت جهاني

بسياري از كتابهايي كه در زمينه چانه زني نوشته شده اند همانند كتابهاي آشپزي نوشته شده اند، كه اگر خواننده آنرا قدم به قدم اجرا كند؛دور نماي يك چانه زني موفقيت آميز را مي بيند.

اما در كتابهاي آشپزي حتي در انواع خوب آن به ندرت در مورد اساسي ترين نكته آن ، مطلبي به ميان آمده است كه همان ماهيت غذاست.

ماهيت غذا به فصل ،ميزان دسترسي به مواد ،تعداد مهمانان وسليقه ها ومحدوديت هاي غذايي آنها واينكه آشپز چقدر وقت ،پول وسليقه اعمال مي كند بستگي دارد.

كتاب آشپزي تنها مي تواند ضرورت انتخاب فهرستي را كه با سليقه ها ،نيازها ،بودجه وتوانايي آشپزها جور در بيايد در اختيار آنها قرار دهد نه بيشتر.

اين همان كاريست كه كتابهايي كه در زمينه چانه زني نوشته شده اند انجام ميدهند .

اين كتاب مي تواند خوانندگان را نسبت به رابطه بين منافع ،راهكارها واهداف چانه زني ونيز نسبت به متداولترين انواع مشكلات عملي وارتباطي كه ممكن است افراد با آن مواجه شوند ،حساس وعلاقمند كنند.

درك ساختار منطقي چانه زني وشناخت  جزئيات ظريف آن طي مثالها ،باعث ميشود چانه زن هاي بهتري ظهور كنند.

اما به هر حال خوانندگان كتاب براي كار كردن برروي منافع خود وانتخاب وبكارگيري راهكارها وروشهاي مناسب با موقعيت خود ،بايد شعور وقدرت تخيل خود را نيز بكار بندند.پيروي موبه مو از دستورها ،كار آساني نيست.

 • كتاب هنر چانه زني ،اثر ريچارد ند لي بو ،مترجمان محمد ابراهيم گوهريان-شراره يوسفي،انتشارات نسل نوانديش
 • 978-964-2361-69-4
 • مذاكره
 • مديريت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • دوم
 • 377
 • فارسي
 • 20900تومان
مــزایا
مــعایب