نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب ما چگونه ما شدیم

تومان 29,500

کتاب ما چگونه ما شدیم

کتاب ما چگونه ما شدیم،اثر دکتر صادق زیبا کلام،انتشارات روزنه

ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران

به انضمام نقدها ونظرها

دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران در کتاب خود با نام،ما چگونه ما شدیم به طرح سوالاتی می پردازد و پاسخ ها آنرا ارائه میدهد در ذیل به برخی سوالت چالشی وی می پردازیم:

چرا درعصر قاجار  ،ایران آن همه دچار ضعف وعقب افتادگی ،انحطاط،بی خبری وعقب مانده گی شده بود؟

آیا عقب ماندگی امری اجتناب ناپذیر وطبیعی بود؟آیا ایران کشوری عقب افتاده بود؟یا این که در مقطعی در سراشیبی قهقرا وعقب ماندگی میافتد؟

در صورت اخیر،آن مقطع چه زمانی بوده ست؟واساسا چرا اتفاق افتاده؟

جامعه ای که درمقطعی ازتاریخ مهد علم ودانش بشری بوده وامثال بوعلی سینا ،فارابی ،خواجه نصرالدین طوسی ،جابربن حیان ،رازی وغزالی را به بشریت عرضه داشته ،چگونه میشود که در مقطع دیگری آنقدر خشک ولم یزرع می شود که اساسا در آن نمی داند فیزیک وشیمی،بیولوژی یا فلسفه هم وجود دارد .چه رسد به آنکه علم ودانشمند وصاحب نظر هم دررشته ها پرورش داده باشد؟.

 بعلاوه اگر رجال وسلاطین وپادشاهان ما در عصر قاجار این قدر عامل بدبختی ومصیبت بوده اند که مورخین امروز ما می گویند ،پس چرا آنها را درمقدس ترین اماکن مملکت به خاک می سپرند وکسی هم اعتراضی نمی کند؟

آیا در تر کیب مولکولی ما ایرانیان ژن یا کروموزم اضافی یا بالعکس کمبودی وجود داردکه این همه گرایش به فساد در میان دولتمردان ورجال ما  در عصر قاجار متداوال تر ازسایراقوام ملل دیگر بوده؟

مشکلات ،ناکامیها وعقب افتادگی های جامعه امان ،چه در گذشته وچه امروزرا می بایستی در درون جامعه خودمان سراغ بگیریم.

 • کتاب ما چگونه ما شدیم، اثر دکتر صادق زیبا کلام،انتشارات روزنه
 • 964-90133-5-0
 • اوضاع اجتماعی ایران
 • عمومی
 • گاینکور
 • شومیز
 • 1394
 • بیست وپنجم
 • 480
 • فارسی
 • 29500
مــزایا
مــعایب