نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر

تومان 7,000

کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر

کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر،اثر استفان آر کاوی،ترجمه محمد خضرزاده وعلی معتمدی ،انتشارات درنا قلم

دکتر استفان کاوی(1932-2012)از سخنرانان بزرگ انگيزشي واستادان موفقيت وكسب وكار بزرگ در آمريكا ؛ در کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر از عادتهایی میگوید که پایه واساس آن برگرفته از کتاب مشهورش هفت عادت مردمان موثر است.

در این کتاب از هفت عادت موثري سخن به ميان مي آيد که باعث تعالی یک مجموعه  واوج موفقیت آن میشود.

عادت اول: آنها با قدرت تشخیص وچاره اندیشی خود امور را پیش می برند.

عادت دوم:آنها از آینده خودتصوری روشن دارند واین تصور مبنای فعالیت روزانه اشان است.

عادت سوم:آنها اولویت را به کارهاواهداف بسیار مهم میدهند.

عادت چهارم:آنها طرز تفکر برد برد دارند

عادت پنجم:آنها میکوشند اول درک کنند وبعد درک شوند

عادت ششم:آنها اهل هم کوشی یا سینرژی هستند وبا زیر شاخه ها وبالا شاخه های خود همیاری فعالانه دارند

عادت هفتم:اره را تیز میکنید.آنها مدام در حال رشدهستند،در چهار بعد ،جسمی ،ذهنی ،عاطفی وذهنی

 • کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر،اثر استفان آر کاوی، ترجمه محمد خضرزاده وعلی معتمدی ،انتشارات درنا قلم
 • 978-600-9278-79-4
 • بازاریابی
 • بازاریابی شبکه ای
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • پنجم
 • 112
 • فارسی
 • 7000تومان
مــزایا
مــعایب