نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب آنسان كه انسان مي انديشد

تومان 7,500

كتاب آنسان كه انسان مي انديشد،اثر جيمز آلن،ترجمه امير حسين مكي،انتشارات آريا گهر

جيم ران(اسطوره رشد شخصي ):اين كتاب ، جزء بيست كتابي است كه هركس  حتما مي بايست در زندگي بخواند.

جيمز آلن انديشمند انگليسي (1912-1864)بنيانگذار جنبش خودياري وتفكر نوين است و هدف خود درباره  نگارش كتاب آنسان كه انسان مي انديشد ،اين چنين دانسته :

كتاب حاصل تعمق وتجربه است  وبا هدف ارائه رساله اي جامع در مبحث نيروي انديشه نگاشته نشده ؛چراكه در اين باره سخن بسيار رفته است .

در واقع اين كتاب بيشتر جنبه ي پيشنهاد وتوصيه را دارد تا تفسير وتشريح،وهدف از آن ترغيب مردان وزنان به كشف ودرك اين حقيقت است كه ،آنان با انديشه اي كه اختيار مي كنند وبه آن پر وبال مي دهند،شخصيت وزندگي خويش را مي سازند.

از اين رو ،چنانچه تا به حال زندگي خودرا بر پايه غفلت ودرد ورنج بنا نهاده اند،از هم اينك مي توانند آنرا بر پايه ي آگاهي وسعادت بنا نهند.

محوريت بيشتر كتابهاي جيمز آلن مبتني بر رشد شخصي وبهبود شرايط زندگي است.كتاب حاضر را وي در سال 1902 نگاشته است.

اساتيد موفق وانگيزشي بزرگ دنيا همچو جيم ران ،جان مكسول  و...انديشه هاي خود را ملهم از تفكرات اين مرد بزرگ ميدانند.

 • كتاب آنسان كه انسان مي انديشد،اثر جيمز آلن،ترجمه امير حسين مكي، انتشارات آريا گهر
 • 978-600-7632-24-6
 • رشد شخصي
 • موفقيت
 • جيبي
 • شوميز
 • 1395
 • اول
 • اول
 • فارسي
 • 7500تومان
مــزایا
مــعایب