نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب شما عظیم ترازآن هستید که میاندیشید جلد نهم تالیف مسعود لعلی-انتشارات بها رسبز

تومان 10,500

کتاب شما عظیم ترازآن هستیدکه میاندیشید جلدنهم

کتاب شما عظیم ترازآن هستید که میاندیشید جلد نهم تالیف مسعود لعلی-انتشارات بها رسبز

به دنيا آمده ايم تا آنرا تغيير دهيم

آيا شما حاضريد همان صخره اي باشيد كه مسير رودخانه را عوض كرد.

مسعودلعلي سبكي را در ايران دنبال ميكند كه به آن سبك قصه درماني ميگويند وآثار وي در برگيرنده قصه هاي تمثيلي والهام بخش است.

 این کتاب نيز مثل سایر مجلدات مسعود لعلی بارویکردئ داستان گویانه پیامهای کتاب رابه خوانندگان منتقل میکند.

كتاب روايت سه دسته آدمهاست:اثر پذير،اثر ناپذير،واثرگذار

فرد مقتدر كسي است كه از اثر پذيري فاصله ميگيرد واثر ناپذيري وموثر بودن را تجربه ميكند.

فصول كتاب به شرح ذيل است:

1- داستانهاي اثر پذيري

2-داستانهاي اثر ناپذيري

3-داستانهاي اثر گذاري


مجموعه كتابهاي شما عظيمتر ازآني هستيد كه ميانديشيد در 10 جلد عرضه شده است.

 • کتاب شما عظیم ترازآن هستید که میاندیشید جلد نهم تالیف مسعود لعلی-انتشارات بها رسبز
 • 978-600-5384-52-9
 • موفقیت
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1393
 • پنجم
 • 228
 • فارسی
 • 10500تومان
مــزایا
مــعایب