نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب چوپان دروغگوي زندگي خويش تنيم

تومان 13,000

كتاب چوپان دروغگوي زندگي خويش تنيم،تاليف مسعود لعلي،انتشارات مهارتهاي زندگي

سه راهكار قاطع براي چند برابر كردن اعتماد بنفس واحساس كار آمدي

خداحافظي با ترس،ترديد وناباوري

در زندگي هيچ مقوله اي مهمتر از اعتماد به خود وپذيرش توانايي ها ي فردي نيست.

اين كتاب مكملي براي كتاب گرگ هايي كه تاكنون آنها را دريده ام ،زيرا هركدام يكي از عناصر شكل دهنده  وتداوم بخش "رفتار"را توضيح ميدهد.

 اين كتاب به عنصر انگيزه مي پردازد و نيزاعامل باور و خود باوري را بررسي مي كند.

بعضي عوامل موثر بر رفتار عبارتند از :

-نظام باورها 

-انگيزه

-روحيه وعواطف

-نيازها

-تيپ شناسي

-ارزش ها

با اعتماد به نفس است كه شما مي توانيد از شر ترس خلاص شويد.

در بطن ترس ،نيروي بازدارند ه اي است كه انسان را مانند جنين ،محدود ومحبوس مي كند وبه او اجازه ي باروري استعدادها وشكوفايي زندگي اش را نمي دهد.

كتاب در دوبخش تقسيم شده كه در بخش نخست به اهميت اعتماد بنفس ورابطه آن با عزت نفس پرداخته شده كه تشريح 18 اصل بنيادين و پايه اي اعتماد به نفس  مطرح مي گردد.

در بخش دوم به راهكارهاي توانمند سازي  وتصوير سازي ذهني جهت كار آمدي اعتماد به نفس پرداخته ميشود.

 • كتاب چوپان دروغگوي زندگي خويش تنيم،تاليف مسعود لعلي، انتشارات مهارتهاي زندگي
 • 978-600-95108-1-8
 • عزنژت نفس-اعتماد به نفس
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • دوم
 • 240
 • فارسي
 • 13000تومان
مــزایا
مــعایب