نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد10

تومان 12,000

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد10،تاليف مسعود لعلي،انتشارات بهار سبز

افتاده باش اما نه از دماغ  فيل 

داستانها وقصه هاي هوش اخلاقي  وتحليل آنها براساس نظريه اقتدار

اگر مي خواهيد رد پاي ترس  را در زندگي وتصميم گيري هايتان بيابيد اين كتاب را مطالعه كنيد

شيو ه اي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد ،استفاده كرده اند ،بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

موضوعي كه در اين كتاب به آن پرداخته ميشود ، معناي قدرت از دريچه اخلاق است .فرد مقتدر از منظر موازين اخلاقي چه مشخصات والگوهاي رفتاري دارد.

كتاب شامل چهار پيش فرض اساسي است :

1- ترس ،مادر تمام  رذايل اخلاقي است.

2- رابطه مستقيمي بين عزت نفس واخلاق مدرانه زيستن وجود دارد.

با افزايش حس عزت نفس ،تمايل فرد به اتخاذ انتخاب هاي غير اخلاقي كاهش مي يابد.

3-كنترل دروني (وجدان اخلاقي)نسبت به نظام بيروني(كنترل رفتار فرد به وسيله منابع بيروني)در كاهش ميزان لغزش هاي اخلاقي وگرايش فرد به سوي رشد يافتگي انسان نقش مفيد و موثري دارد.

4- ديگر آزاري همان خود آزاري است (با صدمه زدن به ديگران به خود آسيب ميزنيم)

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد10،تاليف مسعود لعلي، انتشارات بهار سبز
 • 978-600-5384-77-2
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • پنجم
 • 232
 • فارسي
 • 12000تومان
مــزایا
مــعایب