نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد6

تومان 8,000

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد6،تاليف مسعود لعلي،انتشارات بهارسبز

عالمي ديگر ببايد ساخت  و زنو آدمي

مهارتهاي زندگي در آيينه حكيات وحكمت هاي ناب فرهنگ وادب فارسي

داني كه بر هوا چرا نمي پري ؟ زيرا كه از هوي نمي بري

شيو ه اي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد ،استفاده كرده اند ،بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

وجه تمايز اين كتاب با ساير مجلدات قبلي در بكارگيري از متون وادبيات عرفاني وپر افتخار ايران زمين بعنوان منبع اصلي مطالب وداستانهاي الها م بخش است.

در واقع پيدا كردن انسان كامل ،بخش مهم وقابل توجهي از راه حل ساختن دنياي بهتر وفرار از جهنم  ياس ها وعواطف منفي فرد را تشكيل ميدهد.

دوسفر ودو انتخاب در پيش است .يكي ،سفري بيروني وديگري سفري دروني.

اما دومين انتخاب ،در نهايت مارا با وجود برتر خود روبه رو مي كند .عظمتي كه در اعماق وجودمان چونان گنجي به انتظار كاشفي شجاع ومتهور نهفته ومدفون است.

خودمان نيمه گمشده خودمانيم.خودمان ناجي خويشتنيم وبهترين راه براي ديدار ودرك حضور انسان كامل ،ساختن يك انسان كامل در درونمان است.

بايد فردي شويم كه آرزوي همنشيني ومجالست با وي را داريم.در اين صورت سفر طولاني زندگي براي يافتن ابرمرد زندگي امان با پاياني شكوه مند ورضايت بخش به اتمام ميرسد.

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد6،تاليف مسعود لعلي، انتشارات بهارسبز
 • 978-600-5384-0-0
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1392
 • شانزدهم
 • 204
 • فارسي
 • 8000تومان
مــزایا
مــعایب