نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد5

تومان 8,500

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد5،تاليف مسعود لعلي-انتشارات بهار سبز

داستانهاي تكان دهنده درباره قانون جذب  وقدرت فكر 

در چشم كساني كه پرواز را باور ندارند ،هرچه بيشتر اوج بگيري كوچكتر خواهي شد.

شيو ه اي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد ،استفاده كرده اند ،بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

نيروي يگانه اي كه مايه تمايز وبرتري انسان با ساير مخلوقات است همانا قدر ت خلاقيت است.

باورهاي محدود ،انسانهاي محدود پديد مي آورد وباورهاي بزرگ، انسا نهاي بزرگ بوجود مياورد.

عظمت انسان به اندازه عظمت فكر اوست.

ما به بلنداي فكرمان پرواز خواهيم كرد.و آن  مقدار قادر به صعود هستيم كه فكر مي كنيم.

مي توانيم (اعتماد بنفس) ولياقتش را داريم (عزت نفس).

كيفيت زندگي افراد را نه تقدير  ،بلكه روياها وبلند پروازي ها وكيفيت باورهايي كه در سر داريم تعيين مي كند.

براي در اوج بودن ؛بايد روياهاي پرواز را در سر داشت.

فقط روياي كساني برآورده ميشود كه  رويا دارند.

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد5،تاليف مسعود لعلي- انتشارات بهار سبز
 • 978-964-91414-5-9
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • بيست ويكم
 • 155
 • فارسي
 • 8500تومان
مــزایا
مــعایب