نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد2

تومان 10,500

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد2،تاليف مسعود لعلي،انتشارات بهار سبز

بهشت يا جهنم انتخاب با شماست

90 داستان كوتاه براي وداع با زندگي جهنمي وآفرينش بهشت برروي زمين 

دوروز مهم در زندگي وجود دارد :

روزي كه متولد ميشوي وروزي كه پي مي بري چرا متولد شده اي.

شيو ه اي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد استفاده كرده اند ، بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

اين كتاب برپايه اين پيش فرض اساسي استوار است كه زندگي ما با دونوع مرگ تهديد ميشود:

مرگي كه پايان فعاليت جسماني وحيات فيزيكي ماست  وپس از آن با دو واقعيت مواجه ايم بهشت يا جهنم.

 اما من دوست دارم دومين نوع  را مرگ  قبل مرگ بنامم.مرگي غير ملموس وتدريجي مرگي كه در آن مهمترين جنبه هاي وجود انساني ما به ورطه نيستي واضمحلال كشانده ميشود:

مرگ روياها ؛استعدادها وشخصيت برتر انساني امان كه براي زيستن توام با خوشبختي ،رشد ،بالندگي وكمال در درون ما به وديعه گذاشته شده است.

وچه بسيار كساني بي اطلاع از اين حقيقت اند كه سالهاست حيات واقعي را بدرود گفته اند.

مردگاني هستند در تابوت جسم خويش كه در دوزخي بس عظيم وهو لناك روزگار مي گذرانند،دوزخ ترس ها ،شك ها ،نا اميدي ها ،ضعف ها ،حقارتها ،بي برنامه گي ها ،آشفتگي ها ،نفرت ها ،افسردگي ها ،تنهايي ها ووابستگي ها .

 بسياري از ما تجربه زيستن در اين جهنم را داشته ايم :زماني كه ميل به انزوا   واحساس بي ارزشي كرده ايم .تنها چيزي كه مي تواند مارا از اين جهنم نجات بخشد احياي خودمان است  ؛اين معجزه ايست كه بايد انجامش بدهيم.

هركسي مي تواند وبايد مسيحاي خود شود . 

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد2،تاليف مسعود لعلي ،انتشارات بهار سبز
 • 978-964-94301-8-8
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • هجدهم
 • 230
 • فارسي
 • 10500
مــزایا
مــعایب